لِم های ساده ای که گاهی زندگی رو خیلی راحت تر میکنه😃

توسط کلیپ بانو 4 ماه پیش

لِم های ساده ای که گاهی زندگی رو خیلی راحت تر میکنه😃

comment