||| این هفته یاد گرفتم با صدام شیشه بشکنم |||

توسط cinamabaz 11 ماه پیش

ایا میدونستید انسان با صداش میتونه شیشه رو خورد کنه

comment