مصاحبه آقای مصطفی شرمیانی مدیر عامل 3D fast

توسط الکام استارز 1 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای مصطفی شرمیانی مدیر عامل 3D fast

comment