مصاحبه آقای مصطفی شرمیانی مدیر عامل 3D fast

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای مصطفی شرمیانی مدیر عامل 3D fast

comment