سخن حاج فردوسی در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

سردبیر باخرد توسط سردبیر باخرد 9 ماه پیش

سخن حاج فردوسی در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment