برای چند دقیقه تصور کنید

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

برای چند دقیقه تصور کنید که ایران ، این رفتارها را در قبال آمریکا انجام داده بود!

comment