با این زلزله هاییی که میاد یدونه از اینا لازمه

comment