نظریه ی نسبیت اینشتین به زبان ساده

توسط رها 2 سال پیش

در نوامبر سال ۱۹۱۵، آلبرت اینشتین نظریه ی نسبیت عام خود را ارائه داد. این نظریه توانست دیدگاه ما نسبت به جهان را دگرگون کند و ماهیت شتاب و گرانش را هویدا کند. اینشتین مفهومی به نام فضا-زمان را به وجود آورد و گفت که جرم و انرژی می توانند فضا-زمان را خم کنند تا اثر گرانش بوجود آید. برای فهم بهتر نظریه ی نسبیت عام اینشتین، می توانید این ویدیوی کوتاه را ببینید.

comment