موشن گرافیک بسیار بسیار جالب| برای چند دقیقه تصور کنید که ایران، این رفتارها را در قبال آمریکا انجام داده بود!

توسط Pyxo 2 سال پیش

🇮🇷🇺🇸موشن گرافیک بسیار بسیار جالب| برای چند دقیقه تصور کنید که ایران، این رفتارها را در قبال آمریکا انجام داده بود!

comment