کمک خواستن مجید از داوود: مجید رو بردند حموم از دوستش داوود کمک می خواد

ستاره توسط ستاره 1 هفته پیش

میخوان ببرنش حموم داوود رو صدا میکنه و ازش کمک میخواد

comment