کمک خواستن مجید از داوود: مجید رو بردند حموم از دوستش داوود کمک می خواد

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 10 ماه پیش

میخوان ببرنش حموم داوود رو صدا میکنه و ازش کمک میخواد

comment