دختر معلولی که ذهن مادرش را می خواند

داود توسط داود 2 سال پیش

دختر معلولی که ذهن مادرش را می خواند مادر «سارا آزور» می گوید: سارا می تواند ذهن مرا بخواند و در منزل شماره تلفن و یا هر عدد دیگری را که در ذهن من باشد، بگوید

comment