آدم فضایی‌ ببینی بهش چی میگی؟

توسط MIT 8 ماه پیش

تایید فرازمینی ها توسط ناسا . انها گفته اند که بشر در سالهای اینده با انها روبرو میشوند

comment