خندیدن حاضرین در جلسه انتخابات ریاست فدراسیون کشتی، هنگام ارائه برنامه پیشنهادی عباس جدیدی و استفاده اش از اصطلاحات انگلیسی

توسط خجستگان 2 سال پیش
comment