صید فیل ماهی ۲۲۰ کیلویی در دریای خزر | صید بزرگترین ماهی سال

توسط MIT 3 ماه پیش

صید فیل ماهی ۲۲۰ کیلویی در دریای خزر | بزرگترین صید ماهی سال

comment