کنایه سنگین شهید باقری به استادش که باعث اخراجش از کلاس شد!

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 12 ماه پیش

کنایه سنگین شهید باقری به استادش که باعث اخراجش از کلاس شد!

comment