برخورد امیرکبیر با اختلاس گر-میرزا آقاخان نوری که به بست نشستن پناه برده بود. سریال سلطان صاحبقران کارگردان : زنده یاد علی حاتمی ناصر ملک مطیعی، در نقش امیرکبیر جمشید مشایخی، در نقش ناصرالدین شاه قاجار زری خوشکام، در نقش عزت الدوله، خواهر تنی ناصرالدین شاه و همسر امیرکبیر پرویز فنی زاده، در نقش ملیجک ایرن زازیانس، در نقش مهد علیا، مادر ناصرالدین شاه سعید نیک پور، در نقش میرزا رضا کرمانی

comment