ساختمانی در آسمان

توسط یامهدی 12 ماه پیش

ساختمانی در نیویورک که 50هزارکیلومتر ازسطح زمین ارتفاع دارد،،شوخی نیست،

comment