زدن چیپ دقیقه ۸۵ در جام حذفی و در شرایطی که تیمت ۴-۳ عقبه، فقط از جادوگر برمیاد.

comment