رهبرانقلاب: نگاه اسلام به زن، از حیث انسانیت است ⚠️اینکه در فارسی «جمعیت» را میگوئیم مردم؛ نمیگوئیم زنُم؛ و در انگلیسی «HUMAN»، بجای «MAN»، نشانه‌ی غلبه‌ی فرهنگ مردانه نیست.

comment