هنگام هولهَ (خرمن کوبی) لک‌زبانان در ریتمی ویژه - مقام هوله را می‌خوانند. گاه این خواندن ستایش یکی از حیوانات در حال هوله‌َ کردن است که به نوعی از او تشکر یا می‌خواهند سریع‌تر این کار را انجام دهد. به مرور زمان این ریتم وارد موسیقی سازی لکی هم شده است به طوری که در دهه‌های گذشته بسیاری از نوازنده‌گان لکستان - با سُرنا و کمانچه این مقام را اجرا می‌کردند

comment