در این مقاله پیرامون طیف طرح استاندارد زلزله و طیف طرح ویژه ی خاستگاه بحث شده است . برای مطالعه ی کامل این مطلب می توانید وارد لینک روبرو شوید : sbz.one/art10

comment