کنایه سنگین رشیدپور به طراحی حرفه ای و حذف تاکتیکی یوز از پیراهن تیم ملی فوتبال در جام جهانی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 8 ماه پیش

کنایه سنگین رشیدپور به طراحی حرفه ای و حذف تاکتیکی یوز از پیراهن تیم ملی فوتبال در جام جهانی

comment