لحظه اصابت خمپاره به مجاهد عراقی

پرواز توسط پرواز 12 ماه پیش
comment