فوق فوق طنز - شنبه خر است - مدیر کل متحول می شود

توسط شنبه خر است 12 ماه پیش

مگه میشه مدیر آدم اینقدر راحت متحول بشه و دیگه بشه یه مدیر خوب؟

comment