واکنش مردم وقتی می بینن یکی جلوی چشمشون دزدی می کنه.

comment