احسان کرمی در برنامه مولن روژ و صحبت در مورد سیده زینب موسوی

توسط امپراطور کوزکو 2 سال پیش

احسان کرمی از خنداننده شو و به خصوص زینب موسوی در صحبت با خسرو نقیبی در برنامه مولن روژ می گوید.

comment