هنرمندان ایرانی و به خصوص اصفهانی همیشه زبان زده خاص و عام بوده اند . هنر های رایج در اصفهان بسیار زیاد بوده و این هنر ها در خدمت وسایل زندگی در آمده است تا آنها را زیباتر و مطابق با سلیقه ایرانی ها نماید . جهت خرید به سایت فروشگاه اینترنتی ( تک سبد ) مراجعه نمایید https://taksabad.com/culture-and-art/handicrafts/enamels/inlaid

comment