کیروش با ارسال پیامکی به عادل فردوسی پور به علی کریمی توهین کرد

comment