دکتر حاج ابوالقاسم با بیان احکام خمس به این پرسش پاسخ می دهند. www.namquran.org قرآنی شدن را انتخاب کنیم

comment