برخی افراد تصورشان این است که تا قیامت فرصت زیادی مانده است ...

comment