سید حسین حسین با انتشار این ویدیو در اینستاگرام خود نوشت: نشد کلین شیت کنم.

comment