قسم می خورم که تمام عمرم مدافع ارزش ها و آرمان های امام و حضرت آقا باشم...

comment