به دقت به ویدئو نگاه کن و بعد چندین بار تا متوجه بشی که مادر ریچارد چه درسی به او داد. جواب ها و به تلگرام بفسید تا رفع اشکال بشه learningenglishathome@

comment