دار و ندارش رفت خخخخخخ ینی سوخت

توسط h_karimi_nasab 1 ماه پیش

به معنای کامل کلمه به فاک رفت

comment