دکتر سید محسن میرباقری با بیان روایتی در مورد کفاره غیبت توضیح می دهند. www.namquran.org قرآنی شدن را انتخاب کنیم

comment