گرامر 10 - آموزش گرامر انگلیسی be used to و get used to

توسط ZabanZone 1 سال پیش

برای مشاهده سایر آموزشهای تصویری در مورد گرامر انگلیسی میتونید از قسمت Grammar Zone سایت ZabanZone.ir استفاده کنید. ------ در گرامر انگلیسی از get used to برای نشان دادن در پروسه تغییر بودن و از be used to برای نشان دادن عادت جدید استفاده میشود.

comment