ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

میانبر آسان تولید ثروت انبوه انسان ها برای تغییر بنیادی و انقلابی عظیم در حوزه ثروت نیاز به بزرگترین دستاورد بشر در قرن 21 دارند تا راه کارهایی را به آنها نشان دهد که از تنها میانبر رسیدن به همه اهداف زندگی خصوصا در حوزه مالی استفاده کنند چون تنها قدرت واقعی انسان همین ناگفته تاریخ است چیزی که اگر فاش شود کارخانه های داروسازی جهان تعطیل می شود و شریان های عظیم ثروت وارد زندگی می شود.

comment