پذیرفتن رویدادها و آدمها و تغییر درنگرش

توسط Mr sh 12 ماه پیش

وقتی می‌گوییم رویدادها و آدمها را بپذیرید و نگرش خود را تغییر دهید به این معنی نیست که من باید تمام آنچه رخ می‌دهد و هر کس را دوست بدارم! بلکه یعنی من درک کنم آدمها و شرایط همینطور که هستند؛ باشند. من می‌توانم آنها را تایید نکنم اما از طرفی با آنها دشمنی هم نکنم. شما از گزینه های زیادی در برابر دیگران برخوردارید؛ اینکه آنچه در اختیار خودتان هست را در اختیار دیگران قرار ندهید! مثلا افکارتان را... یا نگرشی را انتخاب کنید که آسیب کمتری به شما می‌زند. مثلا اگر کسی به شما آسیب زده او را از رابطه بیرون کنید و از نتایج آن درس بگیرید تا رابطه غلط بعدی را انتخاب نکنید نه اینکه دنبال او بدوید تا اشتباهاتش را به او حالی کنید یا بخواهید از او انتقام بگیرید. اگر می‌خواهید رو به جلو بروید پس در گذشته و اشتباهات خود و دیگران زندگی نکنید!

comment