عمل کرده، عن و گه مالیده خوشکل شه. حالا من خوشکل به چه دردم خورد؟

comment