شاهکاری دیگر از این دو دوست. تا اخر گوش بدین اولش گول زنکه.

comment