کلام حضرت حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

کوین کلی تور توسط کوین کلی تور 4 ماه پیش

کلام حضرت حاج فردوسی (دام ظلّه) در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment