آیا تمام مخالفان با برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، حرام لقمه هستند؟

باورهای دینی من توسط باورهای دینی من 8 ماه پیش

آیا تمام مخالفان با برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، حرام لقمه هستند؟

comment