مصطفی جام‌شیر هم به مقامات و شعر لکی آشنایی خوبی دارد و هم با آیین و رسوم و در طی سالیان درباره‌ی مردم لکستان پژوهش‌های را انجام داده است

comment