ایست قلبی داره این سورتمه 😒😊

Kiawosch توسط Kiawosch 7 ماه پیش

حرکت سورتمه تهران با نهایت نا امنی 😑

comment