ایست قلبی داره این سورتمه 😒😊

Kiawosch توسط Kiawosch 9 ماه پیش

حرکت سورتمه تهران با نهایت نا امنی 😑

comment