بعد از 50 روز مصاحبه شاهین صمد پور و ابهامات باقی مانده از سانچی در افکار عمومی

 Ялдо توسط Ялдо 3 هفته پیش

شاهین صمد پور ازابهاماتی که در افکار عمومی باقی مانده می پرسه

comment