فقط به آمپول زدن این مرد بخند

 Ялдо توسط Ялдо 6 ماه پیش

مردی که از آمپول می ترسه فقط بخندین

comment