نماهنگ یه خوابی دیدم کربلایی محمد صادق عبادی یه خوابی دیدم -که نا امیدم - توجون سپردی - من نرسیدم کسی نداشتم تنهایی داشتم هستیم رو بین کفن میداشتم

comment