زندگی مثل لیوان شکسته است. زندگی کوتاه است, پس زندگی کن

توسط زمان نمایش است 11 ماه پیش

http://merci-shop.mihanstore.net/

comment