زندگی مثل لیوان شکسته است. زندگی کوتاه است, پس زندگی کن

توسط زمان نمایش است 8 ماه پیش

http://merci-shop.mihanstore.net/

comment