حسابداری اعتبار مشتری در این کلیپ

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

حسابداری حد اعتبار مشتری در این کلیپ آموزش بسیار از شرکت ها بزرگ برای مشتریان خود اعتبار تعیین می نمایند تا برای آن کالای اعتباری را بفرشند بنابراین اعتبار مشتری در حسابداری فروش بسیار اهمیت دارد و فیلم مورد نظر را ببینید

comment