داستان در مورد کشیشی به نام دیو است که کلیسای او براساس آتش سوزی نابود شده است .مدیران دانشگاه از این موقعیت استفاده می کنند تا جامعه را نسبت به کلیسا بد بین کنند . دیو به همراه یک دوست سعی دارد که کلیسا را بازسازی کندو از حق کلیسا دفاع کند اما......

comment