ترانه فولکور واسونک یا حنا بندان شیرازی ها با صدای جاودانه استاد محمد نوری

کلید اسرار توسط کلید اسرار 3 ماه پیش

واسونک نراسم حنابندان شیرازی هاست . تقریبا در همه عروسی های شیراز واسونک خونده میشه

comment